دوستدار همیشه گی نازنین و غزل و افسانه
شنبه 19 بهمن 1387
عشق سرابی در دل دریاست

دختری به مادر گفت... 

دختری به مادر گفت

مادرم عشق چیست؟

مادرش اندکی رفت به فکر

گفت با نگاهی پر مهر

دخترم:

عشق فریاد شقایق هاست

عشق بازگشت پرستوهاست

عشق نوید تداوم هاست

مادرم عشق تپش قلب آدمی تنهاست

عشق عروس حجله ی تنهایی

انسان هاست

عشق سرخی گونه های

آدمی رسواست

دخترم تو چه می دانی؟

عشق نغمه های قلب قناری هاست

راستی .دخترم تو چرا پرسیدی؟

دخترک با گونه های سرخ با کمی لبخند .گفت: آخر پسر همسایه با نگاهی عاشقانه .گفت دوستت دارم

بی درنگ

مادر یاد بی مهری شوهر افتاد   یاد آن سیلی سرخ  یاد آن عشق حقیر  یاد آن قلب بی مهر و وفا

گفت دخترم

عشق سرابی در دل دریاست.