دوستدار همیشه گی نازنین و غزل و افسانه
یکشنبه 20 بهمن 1387
تردید در زندگی

شاید ناخواسته است...... دست خودم نیست

باور کنید دلم نمیخواهد با سایه ای از شک و تردید به کوچکترین حرکات دیگران بنگرم

و شاید این تردیدها ناشی از حساسیت بی حد من است

نمیدانم....

ولی آنچه که میدانم این است که همیی شک و تردیدها ناخواسته بر تمام زندگی ام چیره شد

و شد.... آنچه که نباید میشد