دوستدار همیشه گی نازنین و غزل و افسانه
یکشنبه 20 بهمن 1387
گـــــــــره کـــــــــور

 

کلاف سر در گم سرنوشتم را گره کوری زدند که حتی برای لحظه ای باز نخواهد شد

دیروزترها مسیر قصه هایم جاده ای بود تا به خورشید پاکیها و مهربانیها

و امروز بیراهه ای است به شوره زار تردید و بدگمانی

ازهمه ی داشته ها و نداشته هایم دل کندم.... خسته به کوره راه زندگی رسیده ام

نه راهی به پشت سر دارم و نه راهی در پیش رو

نه آغازی برایم مانده و نه به پایان رسیده ام

خدایا یاری ام کن تا گره کور زندگی را بگشایم و در این بیراهه هستیم را نبازم