دوستدار همیشه گی نازنین و غزل و افسانه
یکشنبه 20 بهمن 1387
می خندم

می خندم تا نگویند این مرد دیوانه است
می خندم تا نگویند
این مرد بی روح است
می خندم تا نگویند
این مرد عاشق است
ولی که میداند این
این مرد خندان در دل...
چه معصومانه می گرید و میداند که نمی تواند
راز دل خود را به کسی بگوید
پس می خندد ...