دوستدار همیشه گی نازنین و غزل و افسانه
یکشنبه 20 بهمن 1387
زندگی چیست ؟

زندگی گل سرخی است که گلبرگهایش خیالی و خارهایش واقعی است

زندگی کتابی است پرماجرا ، هیچگاه آنرا به خاطر یک ورقش دور مینداز

هنگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد متر را دور ''قلبش '' می گذارد نه دور سرش...........