دوستدار همیشه گی نازنین و غزل و افسانه
دوشنبه 10 اسفند 1388
تست مغز

در این تصویر سعی کنید رنگ ها را بگوئید بدون آنکه لغات را بخوانید

Click the image to open in full size.


جالب اینجاست که نیمکره سمت راست مغز سعی می کند رنگ را ببیند
و نیمکره سمت چپ مغز اصرار به خواندن نام رنگ دارد