دوستدار همیشه گی نازنین و غزل و افسانه
شنبه 19 بهمن 1387
پسری از طایفه شعر ...

روی قلبم بنویسید مسافر بوده است

                                            بنویسید که یک مرغ مهاجر بوده است

بنویسید زمین کوچه سرگردانیست

                                            و در این معبد پر حادثه عابر بوده است

صفت شاعر اگر همدلی و همدردی است

                                           در ثنایم بنویسید که شاعر بوده است

بنویسید اگر شعری از او مانده بجای

                                          پسری از طایفه شعر معاصر بوده است

غزل هجرت من را همجا بنویسید

                                         روی قبرم بنویسید مهاجر بوده است