دوستدار همیشه گی نازنین و غزل و افسانه
یکشنبه 20 بهمن 1387
هرچند ...

 

هر چند مال من نشدی ولی ازت خیلی چیزا یاد گرفتم.

 یاد گرفتم به خاطر کسی که دوسش دارم باید دروغ بگم.

 یاد گرفتم هیچ وقت هیچ کس ارزش شکستن غرورمو نداره.

 یاد گرفتم تو زندگیم به اون که بفهمم چقدر دوسم داره

هر روز دلشو به بهونه ای بشکنم.

یاد گرفتم گریه های هیچ کس رو باور نکنم.

یاد گرفتم بهش هیچ وقت فرصت جبران ندم.

 یاد گرفتم هر روز دم از عاشقی بزنم ولی خودم عاشق نباشم.